Ogólne Warunki Handlowe dla Klientów biznesowychPoniżej przedstawiono ogólne informacje o dostawcy produktów i usług oraz wskazania odnośnie dojścia umowy do skutku, a także stanowiące Ogólne Warunki Handlowe firmy Trotec SP.z o.o.sp.K. Informacje te skierowane są do Kupujących, którzy występują w ramach działalności gospodarczej lub prowadzą indywidualną działalność gospodarczą.
Dojście do skutku umowy zawartej z Trotec® w trybie normalnym
Produkty i usługi oferowane przez TROTEC® w sklepie internetowym stanowią niezobowiązującą ofertę handlową, skierowaną do zainteresowanych zawarciem umowy kupna określonego produktu lub świadczeniem danej usługi. Poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku użytkownik zainteresowany kupnem może dodać dany produkt / dane produkty do wirtualnego koszyka. Ponadto klikając na ikonę koszyka użytkownik ma zawsze możliwość przejrzenia jego zawartości. W widoku koszyka można następnie przejrzeć poszczególne produkty, zmienić ich ilość lub usunąć je z koszyka. Dzięki komunikatom i komentarzom system sklepu prowadzi użytkownika przez poszczególne etapy zamówienia. Przed zakończeniem procesu zamówienia istnieje zawsze możliwość zmiany zamówionych pozycji, a także aktualizacji oraz usunięcia danych. W tym celu należy skorzystać ze wskazówek odnośnie takich zmian lub kliknąć na przycisk „Wstecz” przeglądarki internetowej.Dopiero w ostatnim etapie procesu zamówienia, poprzez kliknięcie na przycisk zakończenia zamówienia, użytkownik składa oświadczenie woli nabycia określonego produktu lub skorzystania ze świadczenia danej usługi za podaną cenę. Tym samym oświadczenie woli staje się wiążące i nieodwołalne. Złożenie oświadczenia woli następuje poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie" pod koniec procesu składania zamówienia w sklepie. Przyjęcie złożonej oferty odbywa się w formie pisemnej poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem od TROTEC®.

Dojście do skutku umowy zawartej z Trotec® w drodze aukcji
Niektóre oferowane przez TROTEC® produkty mogą być nabyte w drodze „tradycyjnej” umowy kupna, a także w wyniku aukcji internetowej, czyli zakupu za cenę z określonego wcześniej przedziału cenowego. Ta ostatnia opcja umożliwia zainteresowanemu kupnem wyznaczenie za pomocą suwaka przedziału cenowego, w obrębie którego jest on gotowy nabyć dany produkt. Ów zaproponowany przedział cenowy musi zawierać się poniżej regularnej ceny zakupu danego produktu, przy czym minimalna oferowana cena nie może wynosić mniej niż 0,01 € netto (cena brutto wyświetlana jest automatycznie). Zainteresowany zakupem wraz z ustaleniem i podaniem takiego przedziału składa TROTEC® wiążącą ofertę zakupu danego przedmiotu umowy, w ramach zaproponowanego przedziału cenowego oraz czasowego (okres ważności oferty). W wyznaczonym przez oferenta okresie ważności (przedziale czasowym) takiej oferty jest ona dla niego wiążąca. Poprzez kliknięcie na okres ważności danej oferty może on zostać skrócony (musi jednakże wynosić przynajmniej 24 godziny) lub wydłużony. TROTEC® jest przy tym uprawniony, lecz nie zobowiązany, do przyjęcia tej oferty za cenę zawierającą się w przedziale zaproponowanym przez zainteresowanego kupnem. Ponadto w trakcie tego okresu ważności oferty, jednakże nie później niż po zaakceptowaniu jej przez TROTEC®, może ona zostać przez zainteresowanego kupnem zmieniona lub usunięta. TROTEC® może zaakceptować ofertę zainteresowanego tylko w wyznaczonym przez niego okresie jej ważności (przedziale czasowym), co następuje w formie powiadomienia zainteresowanego, wysyłanego na adres e-mail znajdujący się w jego danych użytkownika. Umowa kupna dochodzi do skutku w wyniku przyjęcia przez TROTEC® oferty w wyznaczonym terminie jej ważności.

Treść umowy oraz jej archiwizacja
Treść umowy jest zapisywana w systemie sklepu oraz zawarta w e-mailu potwierdzającym zamówienie wraz z danymi dostawcy produktów i usług, szczegółami odnośnie zamówienia jak i również wraz z Ogólnymi Warunkami Handlowymi w formie tekstowej. Warunki handlowe można również zawsze przeczytać po kliknięciu na link: http://www.trotec24.com/pl-pl/info/gtcb2b.html . Ponadto zarejestrowani użytkownicy, posiadający konto klienta mogą zobaczyć szczegóły zamówienia, także tych wcześniejszych, po zalogowaniu się do strefy klienta.
Każda strona oferty TROTEC® może zostać wydrukowana poprzez polecenie drukowania z poziomu przeglądarki internetowej lub poprzez kliknięcie na przycisk „Drukuj stronę”.

Wersje językowe
Sklep internetowy posiada zaimplementowane różne wersje językowe; językami umowy są języki: niemiecki, angielski, francuski, polski, turecki, hiszpański, duński, fiński oraz szwedzki. W kwestiach spornych obowiązuje wyłącznie język niemiecki oraz prawo niemieckie.

Ogólne Warunki Handlowe firmy Trotec SP.z o.o.sp.K

 1. Zakres obowiązywania
  Firma Trotec SP.z o.o.sp.K (zwana dalej TROTEC®) realizuje wszystkie dostawy oraz świadczy wszystkie usługi wyłącznie na podstawie niniejszych warunków handlowych. Odmienne warunki handlowe strony umowy nie stają się częścią składową umowy z TROTEC®, chyba że zostaną za takie przez TROTEC® wyraźnie i w formie pisemnej uznane. Postanowienia te będą wtedy obowiązywać tylko w odniesieniu do konkretnej umowy.

 2. Przedmiot umowy
  Przedmiot i zakres dostawy oraz świadczenia umownego wynikają każdorazowo z opisu produktów i usług, znajdujących się w ofercie TROTEC® w momencie składania zamówienia. Zapewnienia są wiążące tylko wtedy, gdy znajdują się w opisach produktów lub zostały zapewnione przez TROTEC® w formie pisemnej.

 3. Warunki płatności oraz roszczenia wzajemne
  1. Płatności dokonywane są opcjonalnie w formie płatności kartą kredytową, za pomocą systemu PayPal, za pobraniem, poprzez płatność z góry lub płatność na podstawie rachunku (ta opcja dostępna jest tylko dla instytucji publicznych).
   1. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową TROTEC® pobiera należność od instytucji wydającej kartę kredytową, z reguły przed wykonaniem świadczenia. Po uznaniu konta następuje wysyłka zamówionych produktów lub wykonanie usług. Jako uzupełniające obowiązują ogólne warunki handlowe banku lub instytucji wydającej kartę kredytową. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że w ramach realizacji płatności następuje sprawdzenie ważności podanych danych oraz zachodzi wymiana danych osobowych. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
   2. W przypadku wyboru płatności przez system PayPal© realizacja płatności odbywa się według warunków ustanowionych przez PayPal©. Więcej szczegółów tutaj: PayPal© lub w Centrum informacji.
   3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem TROTEC® dolicza do kwoty rachunku koszty wysyłki pobraniowej. Łączna kwota pobierana jest następnie bezpośrednio przy dostawie za pośrednictwem firmy dostawczej. Ten dodatkowy koszt pobrania wyszczególniony jest podczas wyświetlania konkretnej oferty. W celu realizacji dostawy TROTEC® przekazuje firmie dostawczej niezbędne dane. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
   4. Jeśli przesyłka pobraniowa nie zostanie odebrana, to Kupujący ma obowiązek zapłacenia powstałych kosztów pobrania, transportu oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 30,00 €. Przy czym możliwość wykazania powstałej szkody jako mniejszej lub większej jest dla stron zastrzeżona.
   5. W przypadku wyboru płatności z góry TROTEC® potwierdza zamówienie pisemnie i pobiera należność na podstawie rachunku. Należność tą należy niezwłocznie uregulować. Po zaksięgowaniu płatności następuje wysyłka zamówionych produktów lub wykonanie usług. Wskazuje się, że zgodnie z uregulowaniami prawnymi zwłoka w uregulowaniu należności następuje po 30 dniach od otrzymania rachunku.
   6. W przypadku wyboru płatności na podstawie rachunku (opcja dostępna tylko dla instytucji publicznych) wysyłka towarów następuję niezwłocznie po ich zamówieniu. Rachunek należy wtedy niezwłocznie zapłacić. Strony postanawiają, że należność trzeba uregulować w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu rachunku. Wskazuje się przy tym, że niezależnie od otrzymania upomnienia, zwłoka w uregulowaniu należności następuję automatycznie po 30 dniach od otrzymania rachunku przez Kupującego (§ 286 ust. 2 BGB – Bürgerliches Gesetzbuch – niemiecki kodeks cywilny), z zastrzeżeniem regulacji w punkcie 3 tego paragrafu.
   7. Jeśli po zawarciu umowy kupna TROTEC® zostanie poinformowany o zaistnieniu okoliczności, które utrudniają Kupującemu wywiązanie się z obowiązków umownych, przykładowo obowiązku zapłaty, to TROTEC® jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania od Kupującego zabezpieczenia (np. poręczenia) lub wykonania przez niego danego obowiązku umownego (np. zapłaty); W tym celu TROTEC® wyznaczy stosowny termin (§ 321 BGB).
   8. Potrącenie wierzytelności wzajemnej do Kupującego jest dopuszczalne tylko wtedy gdy jest ona niesporna lub prawomocnie stwierdzona. Skorzystanie z prawa do wstrzymania się z wykonaniem świadczenia jest tylko wtedy dopuszczalne, gdy roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

 4. Dostawa
  1. Jeśli w opisie produktu został podany termin dostawy, to jest on uzależniony od punktualnej i kompletnej dostawy produktów przez poddostawców TROTEC®. Firma TROTEC® jest uprawniona do odstąpienia od umowy, gdy nie będzie mogła dostarczyć Kupującemu produktu na skutek braku zaopatrzenia przez poddostawców. Jednocześnie TROTEC® poinformuje Kupującego o fakcie niedostępności produktu oraz niezwłocznie zwróci mu dokonane przez niego świadczenia.
  2. Podane terminy dostaw mają charakter informacyjny, nie stanowią zapewnienia oraz odnoszą się do daty dostawy towaru do Kupującego. Dostawa towarów na obszarze Unii Europejskiej realizowana jest zwykle w ciągu od 1 do 3 dni roboczych. Poza obszarem Unii Europejskiej czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Przy czym jako początek czasu dostawy rozumiany jest moment zaksięgowania płatności w TROTEC®, po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Z kolei informacje o gotowości towarów do wysyłki odnoszą się do zapasów danych towarów w magazynie centralnym oraz do ich wysyłki po zaksięgowaniu płatności. Dlatego czas dostawy od momentu zamówienia uzależniony jest również od wybranej formy płatności (jak np. poprzez PayPal lub kartą kredytową) oraz dostępności towarów. Więcej szczegółów można znaleźć w naszych informacjach o kosztach wysyłki.
  3. Termin dostawy staje się wiążący, gdy zostanie przez TROTEC® jednoznacznie potwierdzony w formie pisemnej.
  4. Termin dostawy staje się wiążący, gdy zostanie przez TROTEC® jednoznacznie potwierdzony w formie pisemnej.
  5. Zamawiający może w ciągu dwóch tygodni po przekroczeniu niewiążącej daty bądź terminu dostawy wezwać pisemnie firmę TROTEC®, aby w ciągu stosownego terminu, wynoszącego jednakże nie mniej niż 10 dni, wykonała ona zobowiązania umowne. Nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiający zaniechał lub odmówił współdziałania w celu wykonania świadczenia przez TROTEC®. Jeśli po upływie tego wyznaczonego terminu TROTEC® nie wykona świadczenia, to zgodnie z § 323 BGB Zamawiający może odstąpić od umowy. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w sytuacji, gdy dostawa była uniemożliwiona na skutek siły wyższej, w szczególności wskutek wystąpienia w firmie TROTEC® lub u jej poddostawców nieprzewidywalnych przeszkód takich jak: zamieszki, awaria, strajk czy lokaut. TROTEC® zastrzega sobie możliwość dokonywania nieznacznych zmian konstrukcyjnych, o ile nie zmieniają one w znacznym stopniu przedmiotu świadczenia i są przez Zamawiającego akceptowane.

 5. Przejście ryzyka
  1. Ryzyko utraty lub pogorszenia rzeczy przechodzi na Kupującego w momencie jej przekazania lub wystąpienia zwłoki w odbiorze danej rzeczy przez Kupującego, a w przypadku sprzedaży wysyłkowej już w momencie przekazania rzeczy osobie odpowiedzialnej za jej transport. Jeżeli TROTEC® nie jest winny niemożliwości wysyłki lub niemożność wysyłki wynika z powodu braku współdziałania ze strony Kupującego, to ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie poinformowania go przez TROTEC® o przygotowaniu towaru do wysyłki.
  2. TROTEC® zastrzega sobie prawo wysłania towaru inną drogą transportu niż wcześniej podana, jeżeli nie spowoduje to znacznego wzrostu ryzyka pogorszenia lub zepsucia rzeczy. Prawo to przysługuje TROTEC® również wtedy, gdy Kupujący przekazał w tej kwestii inne zalecenia. W tym przypadku odpowiedzialność cywilna za rażące niedbalstwo lub umyślne działanie zgodnie z § 447 II BGB jest ograniczona.
  3. Uszkodzenia produktów, zakwalifikowanych jako produkty uszkodzone podczas transportu, które w momencie zawarcia umowy uwidocznione były w opisie produktu, nie są szkodami powstałymi podczas transportu.

 6. Odbiór towaru oraz odszkodowanie
  1. Obowiązkiem Kupującego jest niezwłoczne sprawdzenie po odebraniu dostarczonego towaru pod względem ewentualnych szkód powstałych podczas transportu oraz natychmiastowe poinformowanie TROTEC® w formie pisemnej o takich szkodach. Jeśli szkoda zostanie uznana jako powstała w wyniku uszkodzenia podczas transportu, to TROTEC® opcjonalnie odstąpi Kupującemu swoje ustawowe prawa do dochodzenia odszkodowania lub będzie ich dochodzić we własnym imieniu; w ostatnim przypadku Kupujący na potrzeby działalności gospodarczej zobowiązuje się do upoważnienia TROTEC® w koniecznym zakresie do dochodzenia odszkodowania.
  2. TROTEC® jest uprawniony do odstąpienia od umowy oraz do żądania odszkodowania, jeśli Kupujący nie spełni w trakcie wyznaczonego terminu oraz zgodnie z podpunktem b. obowiązku odbioru lub zapłaty kosztów wysyłki.
  3. Jeśli TROTEC® w sposób uprawiony odstąpi od umowy, to jest również uprawniony do żądania od Kupującego odszkodowania. Jego wysokość stanowi 30% wartości netto towarów plus powstałe następnie opłaty związane z transportem oraz magazynowaniem towarów. Zastrzega się możliwość dochodzenia wyższego odszkodowania. Kupującemu pozostawia się prawo do wykazania mniejszej szkody.

 7. Rękojmia
  1. Towary nowe
   Odnośnie zamawiania towarów nowo wyprodukowanych stosowane są poniższe postanowienia.
   1. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się z dniem dostarczenia/odbioru towaru. Po dostarczeniu lub odebraniu towaru należy go niezwłocznie sprawdzić pod względem potencjalnych uszkodzeń. O wykryciu jawnych wad należy poinformować TROTEC® pisemnie w ciągu dwóch dni roboczych od momentu dostawy/odbioru lub stwierdzenia tych wad. Natomiast o wadach ukrytych należy zawiadomić pisemnie firmę TROTEC® w ciągu trzech dni roboczych od ich momentu ich wystąpienia.
   2. Jeśli kupno/sprzedaż jest dla obu stron transakcją w ramach działalności gospodarczej, to postanawia się, że obowiązek powiadomienia o wadzie w myśl § 377 HGB (Handelsgesetzbuch - niemiecki kodeks handlowy) jest wystarczający, gdy to powiadomienie zostanie dostarczone w formie pisemnej do TROTEC® w ciągu dwóch dni roboczych od dostarczenia towaru lub wykrycia wady.
   3. Jeżeli wada zostanie stwierdzona lub wystąpi w trakcie okresu rękojmi, to TROTEC® jest uprawniony do usunięcia tej wady opcjonalnie poprzez dostawę dodatkową, wymianę lub naprawę. Jeżeli pomimo dwukrotnej próby usunięcia wady towar nadal nie jest jej pozbawiony, to Kupujący zachowuje ustawowe prawo do rękojmi.
   4. Rękojmia nie obejmuje szkód powstałych na skutek udowodnionego nieuwzględnienia wskazań TROTEC® odnośnie uruchomienia i konserwacji produktu, dokonania w produktach zmian, wymiany części lub użycia materiałów eksploatacyjnych, które nie odpowiadają oryginalnej specyfikacji.
   5. Rękojmia nie obejmuje naturalnego zużycia środków produkcji oraz akcesoriów.
   6. Towary z końcówki serii oraz uszkodzone podczas transportu traktowane są jako towary nowe, jeśli nie są wyraźnie oznaczone jako urządzenia lub maszyny używane.
   7. Powyższe postanowienia nie naruszają odrębnych postanowień odnośnie usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta lub TROTEC®.
   8. Jeśli zakres świadczenia obejmuje również dostarczenie oprogramowania, to uzupełniająco należy zastosować również punkt 11.
  2. Towary używane
   Odnośnie zamawiania towarów używanych stosowane są poniższe postanowienia.
   1. Rzeczy używane, również te oferowane na zasadzie umowy kupna, oraz narzędzia i maszyny stanowiące egzemplarze demonstracyjne sprzedawane są z wyłączeniem wszelkiej rękojmi.
   2. Powyższe postanowienia nie naruszają zamieszczonych w opisie produktu oświadczeń odnośnie rękojmi, zapewnień lub usług w ramach gwarancji.
   3. Jeśli zakres świadczenia obejmuje również dostarczenie oprogramowania, to uzupełniająco należy zastosować również punkt 11.

 8. Odpowiedzialność cywilna
  Wyklucza się możliwość roszczenia o odszkodowanie względem TROTEC®, jego przedstawicieli ustawowych, pracującego w TROTEC® oraz współpracującego personelu pomocniczego, gdy podstawą prawną roszczenia jest niewykonanie postanowień umowy, które wynika z naruszenia obowiązków umownych lub zawartych w przepisach prawa zobowiązań pobocznych, jest zawinione w momencie zawarcia umowy, wynika z umów na korzyść osób trzecich, a szkoda nie powstała na skutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Powyższe postanowienie nie odnosi się do roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkód powstałych wskutek braku przyrzeczonych właściwości, mających uchronić Kupującego przed ryzykiem wystąpienia tych szkód.

  W pozostałych przypadkach TROTEC® ponosi odpowiedzialność cywilną
  1. w pełnej wysokości za szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa własnego personelu, swoich ustawowych przedstawicieli oraz kierownictwa współpracującego z TROTEC® personelu pomocniczego. Nie odnosi się to jednak do faktu rażącego niedbalstwa szeregowych pracowników współpracującego z TROTEC® personelu pomocniczego.
  2. ponadto zasadniczo za każde zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych, również przez szeregowych pracowników współpracującego z TROTEC® personelu pomocniczego.
  3. Odpowiedzialność cywilna za szkody ograniczona jest wysokością odszkodowania, przyznawanego za szkodę typową dla tego rodzaju umów, którą można było w sposób racjonalny przewidzieć.

 9. Zwolnienie od odpowiedzialności
  Jeżeli na skutek zaniedbania obowiązków umownych przez TROTEC® lub poprzez umyślne zaniedbanie tych obowiązków przez ustawowych przedstawicieli oraz współpracujący z TROTEC® personel pomocniczy, powstały szkody na życiu, ciele lub zdrowiu, to wyłączenie rękojmi oraz odpowiedzialności cywilnej w myśl punktów 7 oraz 8 nie zachodzi.

 10. Informacja o ochronie danych osobowych
  1. W zależności od zakresu korzystania z oferty internetowej firmy TROTEC® zachodzi proces pobierania lub wymiany danych osobowych. Dane te są przechowywane na zabezpieczonych i niedostępnych dla osób trzecich komputerach, aż do momentu zakończenia stosunku prawnego korzystania, najpóźniej jednak do zakończenia wszystkich stosunków prawnych.
  2. TROTEC® zapewnia, że pobieranie danych odbywa się wyłącznie do celu realizacji stosunku prawnego korzystania i w ramach przepisów niemieckiej Ustawy o ochronie danych teleserwisowych (Teledienstedatenschutzgesetz) oraz niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz).
  3. Szczegółowe informacje tutaj: Prywatność.

 11. Postanowienia szczególne dotyczące dostawy oprogramowania oraz komponentów oprogramowania
  Jeżeli przedmiotem dostawy jest oprogramowanie służące całościowej lub częściowej obsłudze lub korzystaniu z przedmiotu świadczenia, to obowiązują poniższe postanowienia.
  1. Oprogramowanie może być wykorzystywane i używane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli producent oprogramowania nie wyraził jednoznacznej zgody, to każde kopiowanie oprogramowania jest zabronione. W każdym przypadku obowiązują warunki licencyjne producenta.
  2. Zawsze należy przestrzegać praw ochronnych wynikających ze stosownych przepisów prawa (na przykład z europejskich i międzynarodowych przepisów o prawach autorskich), przepisów o ochronie znaków towarowych oraz wszelkich praw własności przemysłowej.
  3. TROTEC® gwarantuje funkcjonalność komponentów oprogramowania tylko w ramach zaleceń ich producenta.
  4. Dodatkowo obowiązują ogólne warunki handlowe producenta oprogramowania, które w tym przypadku stają się częścią składową umowy.

 12. Produkty dodatkowe / połączone zestawy produktów
  Jeśli do produktu dołączony jest bezpłatnie inny produkt, stanowi on integralną część zestawu i nie może być interpretowany jako odrębny. Prawo własności na produkt dodatkowy przechodzi na nabywcę z momentem upływu terminu prawa do zwrotu produktu głównego.

  Skorzystanie z prawa do zwrotu zamówionego zestawu produktów skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład zestawu, w tym produktu dodatkowego jako jego części składowej, które stanowią własność firmy TROTEC®.
 13. Postanowienia szczególne odnośnie produktów w obrocie zagranicznym
  Niektóre produkty przeznaczone są tylko do sprzedaży na wewnętrznym rynku europejskim i podlegają zakazowi wywozu do państw trzecich. Gdy sprzedaż danego produktu zabroniona jest przepisami prawa, to TROTEC® zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z ważnego powodu. W takim wypadku TROTEC® poinformuje niezwłocznie stronę umowy o fakcie odstąpienia oraz zwróci jej ewentualne poniesione przez nią opłaty.

 14. Miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu oraz stosowane prawo
  1. Dla obu stron umowy miejsce wykonania umowy oraz sąd właściwy znajduje się w Heinsbergu (kod pocztowy: 52525 Heinsberg); to samo odnosi się do roszczeń wekslowych oraz czekowych.
  2. Wszystkie zachodzące między stronami umowy stosunki prawne regulowane są wyłącznie przez prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Odnosi się to również do sytuacji, gdy miejsce zamieszkania albo zwyczajowego pobytu Kupującego lub miejsce dostawy znajduje się poza granicami Republiki Federalnej Niemiec. Te same postanowienia stosowane się również, gdy miejsce zwyczajowego pobytu zostanie później przeniesione za granicę Republiki Federalnej Niemiec lub okaże się nieznane.


 15. Informacje o dostawcy:  Trotec SP.z o.o.sp.K
  ul. Olszynowa 9
  Podolszyn Nowy
  05-090 Raszyn
  Tel.: +48 22 3075360
  Faks: +48 22 3075361

  Firma Trotec sp.z o.o.sp.K, KRS 0000612534, Sąd Rejonowy w Warszawie,
  reprezentowana jest przez komplementariusza, firmę Trotec Sp.z o.o, numer wpisu do rejestru: KRS: 0000605581 , Sąd Rejonowy w Warszawie, którą reprezentuje zarząd w osobach: Detlef von der Lieck, Alexandra Goertz

  Adres e-mail: skorzystaj z formularza kontaktowego
  Internet: www.trotec24.com/pl-pl/

Zamówienia na firmę: tutaj
 

Obsługa Klienta:

pon. - czw.: 8:00 - 17:30,

pt.: 8:00 - 17:00


Sklep internetowy:

+48 22 307 53 62

E-mail:

online-pl@trotec.com
Obsługa firm – oddział w Podolszynie Nowym:

+48 22 307 53 60

E-mail:

info-pl@trotec.com


Adres:

Trotec Sp. z o.o. Sp.K

ul. Olszynowa 9, Podolszyn Nowy

05-090 Raszyn