Ogólne Warunki Handlowe dla Klientów indywidualnych

W interesie Kupującego będącego konsumentem przedstawiono poniżej ogólne informacje o dostawcy produktów i usług oraz wskazania odnośnie dojścia umowy do skutku, powiadomienia o prawiedo odstąpienia od umowy oraz stanowiące Ogólne Warunki Handlowe firmy Trotec SP.z o.o.sp.K


Dojście do skutku umowy zawartej z Trotec® w trybie normalnym.

Produkty i usługi oferowane przez TROTEC® w sklepie internetowym stanowią niezobowiązującą ofertę handlową, skierowaną do zainteresowanych zawarciem umowy kupna określonego produktu lub świadczeniem danej usługi. Poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku użytkownik zainteresowany kupnem może dodać dany produkt / dane produkty do wirtualnego koszyka. Ponadto klikając na ikonę koszyka użytkownik ma zawsze możliwość przejrzenia jego zawartości. W widoku koszyka można następnie przejrzeć poszczególnne produkty, zmienić ich ilość lub usunąć je z koszyka. Dzięki komunikatom i komentarzom system sklepu prowadzi użytkownika przez poszczególne etapy zamówienia. Przed zakończeniem procesu zamówienia istnieje zawsze możliwość zmiany zamówionych pozycji, a także aktualizacji oraz usunięcia danych. W tym celu należy skorzystać ze wskazówek odnośnie takich zmian lub kliknąć na przycisk „Wstecz” przeglądarki internetowej.Dopiero w ostatnim etapie procesu zamówienia, poprzez kliknięcie na przycisk zakończenia zamówienia, użytkownik składa oświadczenie woli nabycia określonego produktu lub skorzystania ze świadczenia danej usługi za podaną cenę. Tym samym oświadczenie woli staje się wiążące i nieodwołalne. Złożenie oświadczenia woli następuje poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie" pod koniec procesu składania zamówienia w sklepie. Przyjęcie złożonej oferty odbywa się w formie pisemnej poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem od TROTEC®.

Treść umowy oraz jej archiwizacja

Treść umowy jest zapisywana w systemie sklepu oraz zawarta w e-mailu potwierdzającym zamówienie wraz z danymi dostawcy produktów i usług, szczegółami odnośniezamówienia jak i również wraz z Ogólnymi Warunkami Handlowymi w formie tekstowej. Warunki handlowe można również zawsze przeczytać po kliknięciu na link: http://www.trotec24.pl/info/gtcb2c.html. Ponadto zarejestrowani użytkownicy, posiadający konto klienta mogą zobaczyć szczegóły zamówienia, także tych wcześniejszych, po zalogowaniu się do strefy klienta.Każda strona oferty TROTEC® może zostać wydrukowana poprzez polecenie drukowania z poziomu przeglądarki internetowej.

Wersje językowe

Istnieje możliwość wyboru jezyka w naszym sklepie internetowym: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, tureckiego oraz polskiego. Jeśli chodzi o umowę i poźniejszy rachunek istnieje możliwość wyboru tylko języka niemieckiego.

Warunki odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo w przeciągu czternastu dni bez podawania powodów do odstąpiena od niniejszej umowy.
Okres karencji wynosi 14 dni od daty otrzymania i posiadania  towarów przez Państwa lub osoby trzecie.
Aby skorzystać z prawa do dostąpienia od umowy prosimy o wysłanie wiadomości na niżej wymienione dane kontaktowe

Trotec SP.z o.o.sp.K
ul. Olszynowa 9
05-090 Raszyn
Telefon: 00 800 80 90 80 90
E-Mail:online-pl@trotec.com
poprzez wyraźne zakomunikowanie (np. wysyłane pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możecie Państwo użyć niżej załączonego formularza, jednak jest to opcjonalne.

W celu przestrzegania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać wiadomość na temat prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Po odstąpieniu przez Państwa od umowy, wszystkie płatności, które uzyskaliśmy od Państwa, włącznie z kosztami dostawy ( za wyjątkiem kosztów dodatkowych, powstałych w wyniku wybrania przez Państwa innej formy dostawy niż najtańsza przez nas proponowana standardowa wysyłka) powinny być zwrócone bezzwłocznie i w przeciągu czternastu dni od dnia powiadomienia o woli odstąpienia od umowy. Do uregulowania należności pieniężnych używamy tej samej metody płatności, którą wybraliście Państwo podczas realizacji zamówienia, chyba że zostanie z Państwem uzgodnione wyrażnie inaczej. W tym wypadku nie ponosicie Państwo żadnych kosztów dodatkowych. Mamy prawo odmowy zwrotu pieniędzy, aż do momentu otrzymania od Państwa towaru spowrotem lub dostarczenia dowodu potwierzdającego, iż towar został wysłany do nas, w zależności od tego co nastąpi szybciej.

Towary wysyłkowe

Macie Państwo obowiązek zwrotu towarów, niezwłocznie i w każdym przypadku w przeciągu czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpienu od umowy, na adres

Trotec SP.z o.o.sp.K
ul. Olszynowa 9
05-090 Raszyn

Termin odstąpiena od umowy zostaje zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem okresu czternastu dni. Państwo ponosiciebezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Towary inne niż wysyłkowe

My odbieramy towar. Państwo ponosicie bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej w wysokości xxx,xx euro.

Państwo ponosicie koszty utraty wartości towaru tylko wtedy gdy, po dokonaniu analizy towaru, okaże się, iż jego wygląd,  funkcjonalność odbiegają od norm  lub cel użytkowania był niezgodny z przeznaczonym.

Koniec warunków odstąpienia od umowy

Formularz odwołania

(W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go do nas)

Na:
Trotec sp.z o.o.sp.K
ul. Olszynowa 9
05-090 Raszyn
lub
Telefax: 00800 80 90 80 90
lub
E-Mail: online-pl@trotec.com

Niniejszym odstępuję/ odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy kupna następujących
towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)
zamówionych dnia (*)/otrzymanych dnia (*)
Imię użytkownika/użytkowników
Dane kontaktowe użytkownika/użytkowników
Podpis użytkownika/użytkowników (potrzebny tylko przy formiepapierowej)
Data


_______________________
(*) Niepotrzebne skreślić.


Podstawy prawne wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy:

Zgodnie z § 312g ust. 2 BGB prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, o ile nie uzgodniono inaczej, m.in. podmiotom handlu na odległość

 1. na dostawę produktu, który został zmodyfikowany na życzenie Klienta lub został jednoznacznie dostosowany do jego potrzeb (…),
 2. na dostawę nagrań audio lub wideo, lub oprogramowania, jeśli z dostarczonego przez konsumenta nośnika została zdjęta pieczęć, (…)

Ogólne Warunki Handlowe firmy ®sp.z o.o & sp.K

 1. Zakres obowiązywania
  Firma TROTEC® sp.z o.o & sp.K(zwana dalej TROTEC®) realizuje wszystkie      dostawy oraz świadczy wszystkie usługi wyłącznie na podstawie niniejszych warunków handlowych.

 2. Przedmiot umowy
  Przedmiot i zakres dostawy oraz świadczenia umownego wynikają każdorazowo z opisu produktów i usług, znajdujących się w ofercie TROTEC® w momencie składania zamówienia. Zapewnienia są wiążące tylko wtedy, gdy znajdują się w opisach produktów lub zostały dokonane przez ®w formie pisemnej.

 3. Warunki płatności oraz roszczenia wzajemne 
  1. Płatności dokonywane są opcjonalnie w formie płatności z góry, za  pomocą systemu PayPal©,kartą kredytową lub za pobraniem.
   1. W przypadku wyboru płatności z góry TROTEC® potwierdza zamówienie pisemnie i pobiera należność na podstawie rachunku. Po zaksięgowaniu płatności następuje wysyłka zamówionych produktów lub wykonanie usług.
   2. W przypadku wyboru płatności przez system PayPal©-realizacja płatności odbywa się według warunków ustanowionych przez  PayPal© Więcej szczegółów tutaj: PayPal©.
   3. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową TROTEC®pobiera należność od instytucji wydającej kartę kredytową, z reguły przed wykonaniem świadczenia. Po uznaniu konta przez TROTEC® następuje wysyłka zamówionych produktów lub wykonanie usług. Jako postanowienia uzupełniające obowiązują ogólne warunki handlowe banku lub instytucji wydającej kartę kredytową. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że w ramach realizacji płatności następuje sprawdzenie ważności podanych danych oraz zachodzi wymiana danych osobowych przeprowadzonych przez  TROTEC®.Więcej informacji na ten temat: Prywatność.
   4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem TROTEC® dolicza do kwoty rachunku koszty wysyłki pobraniowej. Łączna kwota pobierana jest następnie bezpośrednio przy dostawie za pośrednictwem firmy dostawczej. Ten dodatkowy koszt pobrania wyszczególniony jest podczas wyświetlania konkretnej oferty. Więcej na temat naliczania kosztów formy za pobraniem znajdziecie tutaj Centrum Informacji.
  2. Jeśli po zawarciu umowy kupna TROTEC® zostanie poinformowany o zaistnieniu okoliczności, które utrudniają Kupującemu wywiązanie się z obowiązków umownych, przykładowo obowiązku zapłaty, to TROTEC®jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania od Kupującego zabezpieczenia (np. poręczenia) lub wykonania przez niego danego obowiązku umownego (np. zapłaty); TROTEC®ustala tu odpowiedni czas na podstawie § 321 BGB.
  3. Potrącenie wierzytelności przeciwko TROTEC®jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest ona niesporna lub prawomocnie stwierdzona. Skorzystanie z prawa do wstrzymania się z wykonaniem świadczenia jest tylko wtedy dopuszczalne, gdy roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

 4. Dostawa
  1. Jeśli w opisie produktu został podany termin dostawy, to jest on uzależniony od punktualnej i kompletnej dostawy produktów przez poddostawców firmy TROTEC®.Firma TROTEC®jest uprawniona do odstąpienia od umowy, gdy dostarczenie Kupującemuproduktu okaże się niemożliwe na skutek braku zaopatrzenia przez poddostawców. 
  2. Podane terminy dostaw mają charakter informacyjny, nie stanowią zapewnienia oraz odnoszą się do daty dostawy towaru do Kupującego. Więcej szczegółów: Status dostawy.
  3. Zamawiający może w ciągu dwóch tygodni po przekroczeniu niewiążącej daty bądź terminu dostawy wezwać pisemnie firmę TROTEC®, aby w ciągu stosownego terminu, wynoszącego jednakże nie mniej niż 10 dni, wykonała ona zobowiązania umowne.  Nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiający zaniechał lub odmówił współdziałania w celu wykonania świadczenia przez TROTEC®.Jeśli po upływie tego wyznaczonego terminu TROTEC® nie wykona świadczenia, to zgodnie z § 323 BGB Zamawiający może odstąpić od umowy. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w sytuacji, gdy dostawa była uniemożliwiona na skutek siły wyższej, w szczególności wskutek wystąpienia w firmie TROTEC®.
  4. Termin dostawy staje się wiążący, gdy zostanie przez TROTEC® jednoznacznie potwierdzony w formie pisemnej.
  5. Kolory użyte na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

 5. Rękojmia
  1. Towary nowe
   Odnośnie zamawiania towarów nowo wyprodukowanych stosowane są poniższe postanowienia.
   1. Okres gwarancji wynosi dwa lata licząc od daty dostawy/odebrania towaru.
   2. Rękojmia nie obejmuje szkód powstałych na skutek udowodnionego nieuwzględnienia wskazań  TROTEC®odnośnie uruchomienia i konserwacji produktu, dokonania w produktach zmian, wymiany części lub użycia materiałów eksploatacyjnych, które nie odpowiadają oryginalnej specyfikacji.
   3. Towary z końcówki serii oraz uszkodzone podczas transportu traktowane są jako towary nowe, jeśli nie są wyraźnie oznaczone jako urządzenia lub maszyny używane.
   4. Powyższe postanowienia nie naruszają odrębnych postanowień odnośnie usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta lub  TROTEC®.
   5. Jeśli zakres świadczenia obejmuje również dostarczenie oprogramowania, to uzupełniająco należy zastosować również punkt 9.
  2. Towary używane
   Odnośnie zamawiania produktów używanych stosowane są poniższe postanowienia.
   1. Okres rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna się z dniem dostarczenia/odbioru towaru.
   2. W przypadku usług oferowanych przez stronę trzecią oraz na jej zlecenie TROTEC®występuje tylko jako pośrednik i nie jest stroną umowy dla Kupującego.
   3. Powyższe postanowienia nie naruszają zamieszczonychw opisie produktu oświadczeń odnośnie rękojmi, zapewnień lub usług w ramach gwarancji.
   4. Jeśli zakres świadczenia obejmuje również dostarczenie oprogramowania, to uzupełniająco należy zastosować również punkt 9.
 6. Odpowiedzialność cywilna
  1. Wyklucza się możliwość roszczenia o odszkodowanie względem TROTEC®, jego przedstawicieli ustawowych, pracującego w  TROTEC®,oraz współpracującego personelu pomocniczego, gdy podstawą prawną roszczenia jest niewykonanie postanowień umowy, które wynika z naruszenia obowiązków umownych lub zawartych w przepisach prawa zobowiązań pobocznych, jest zawinione w momencie zawarcia umowy, wynika z umów na korzyść osób trzecich, a szkoda nie powstała na skutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Powyższe postanowienie nie odnosi się do roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkód powstałych wskutek braku przyrzeczonych właściwości, mających uchronić Kupującego przed ryzykiem wystąpienia tych szkód.
  2. W pozostałych przypadkach TROTEC®ponosi odpowiedzialność cywilną
   1. w pełnej wysokości za szkody powstałe na skutekrażącego niedbalstwa własnego personelu, swoich ustawowych przedstawicieli oraz kierownictwa współpracującego z firmą personelu pomocniczego. Nie odnosi się to jednak do faktu rażącego niedbalstwa szeregowych pracowników współpracującego z TROTEC® personelu pomocniczego;
   2. ponadto zasadniczo za każde zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych, również przez szeregowych pracowników współpracującego z firmą personelu pomocniczego.
   3. Odpowiedzialność cywilna za szkody, które można było w sposób racjonalny przewidzieć, ograniczona jest wysokością odszkodowania typową dla danego rodzaju szkód.
 7. Zwolnienie od odpowiedzialności
  Jeżeli na skutek zaniedbania obowiązków umownych przez  TROTEC® lub poprzez umyślne zaniedbanie tych obowiązków przez ustawowych przedstawicieli oraz współpracujący zon TROTEC®personel pomocniczy, powstały szkody na życiu, ciele lub zdrowiu, towyłączenie rękojmi oraz odpowiedzialności cywilnej w myślpunktów 5 oraz 6 nie zachodzi.

 8. Informacja o ochronie danych osobowych
  Więcej informacji odnośnie pobierania danych znajduje się w: Prywatność 

 9. Postanowienia szczególne dotyczące dostawy oprogramowania oraz komponentów oprogramowania
  Jeżeli przedmiotem dostawy jest oprogramowanie służące całościowej bądź częściowej obsłudze lub korzystaniu z przedmiotu świadczenia, to obowiązują poniższe postanowienia.
  1. Oprogramowanie może być wykorzystywane i używane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli producent oprogramowania nie wyraził jednoznacznej zgody, to każde kopiowanie oprogramowania jest zabronione. W każdym przypadku obowiązują warunki licencyjne producenta.
  2. Zawsze należy przestrzegać praw ochronnych wynikających ze stosownych przepisów prawa (na przykład z europejskich i międzynarodowych przepisów o prawach autorskich),przepisów o ochronie znaków towarowych oraz wszelkich praw własności przemysłowej.
  3. TROTEC® gwarantuje funkcjonalność komponentów oprogramowania tylko w ramach zaleceń ich producenta.
  4. Dodatkowo obowiązują ogólne warunki handlowe producenta oprogramowania, które w tym przypadku stają się częścią składową umowy.

 10. Postanowienia szczególne odnośnie produktów w obrocie zagranicznym
  Niektóre produkty przeznaczone są tylko do sprzedaży na wewnętrznym rynku europejskim i podlegają zakazowi wywozu do państw trzecich. Gdy sprzedaż danego produktu zabroniona jest przepisami prawa, to TROTEC®zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z ważnego powodu. W takim wypadku TROTEC®poinformuje niezwłocznie stronę umowy o fakcie odstąpienia oraz zwróci jej ewentualne poniesione przez nią opłaty.

 11. Produkty dodatkowe / połączone zestawy produktów
  1. Jeśli do produktu dołączony jest bezpłatnie inny produkt, stanowi on integralną część zestawu i nie może być interpretowany jako odrębny. Prawo własności na produkt dodatkowy przechodzi na nabywcę z momentem upływu terminu prawa do zwrotu produktu głównego.
  2. Skorzystanie z prawa do zwrotu zamówionegozestawu produktów skutkuje koniecznością zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład zestawu, w tym produktu dodatkowego jako jego części składowej, które stanowią własność firmy TROTEC®.

 12. Stosowane prawo
  Obowiązują niemieckie zasady prawne między stronami na podstawie prawa kupującego ONZ, jeśli nabywca przeniósł miejsce swojego zamieszkania lub stałego pobytu za granicę lub jest nieosiągalny.

Informacje o dostawcy:

TROTEC® sp.z o.o & sp.K
ul. Olszynowa 9
05-090 Raszyn
Telefon: 00 800 80 90 80 90
Fax: +48 22 3075361
E-Mail: online-pl@trotec.com
Internet: http://www.trotec24.pl

TROTEC® sp.z o.o & sp.K, KRS 0000612534 Sąd rejestrowy spółek: Sąd Rejonowy w Warszawie, jest reprezentowana przez komplementariusza, firmę TROTEC® Sp.z o.o., KRS: 0000605581 Sąd rejestrowy spółek: Sąd Rejonowy w Warszawie, która z kolei reprezentowana jest przez zarząd w osobach: Detlef von der Lieck, Alexandra Goertz


Zamówienia na firmę: tutaj
 

Obsługa Klienta:

pon. - czw.: 8:00 - 17:30,

pt.: 8:00 - 17:00


Sklep internetowy:

+48 22 307 53 62

E-mail:

online-pl@trotec.com
Obsługa firm – oddział w Podolszynie Nowym:

+48 22 307 53 60

E-mail:

info-pl@trotec.com


Adres:

Trotec Sp. z o.o. Sp.K

ul. Olszynowa 9, Podolszyn Nowy

05-090 Raszyn