Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Przedmiotem niniejszego oświadczenia jest pobieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych podczas korzystania z oferty sklepu internetowego TROTEC®. Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszego sklepu internetowego. Poniżej przeczytasz o tym, w jaki sposób wykorzystywane są w Trotec Twoje dane osobowe.
TROTEC® pobiera i korzysta z danych tylko wtedy, jeśli jest to dopuszczone przez przepisy ochrony danych Rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) oraz Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) a także Ustawę o telemediach (TMG). Przy tym TROTEC® ciągle zważa na wytyczne Rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności

 • Oszczędność danych („tyle, ile rzeczywiście jest niezbędnych“)
 • Zgodność danych („brak zmiany podczas pobierania danych“)
 • Celowość („tak, na ile konieczne do realizacji celu”)
 • Bezpieczeństwo danych („działania ochronne danych“ np. szyfrowanie SSL)
 • Przejrzystość („przejrzyste przetwarzanie danych“)

Według tych zasad i każdorazowo uwzględniając zaistniałą konieczność pobierane zostają wyłącznie dane, które są niezbędne do korzystania z TROTEC® oraz serwisu TROTEC® lub kiedy dane, w szczególności spersonalizowane, niezbędne są do realizacji zakupu lub innych usług.

Informacje ogólne
 1. Podmiot odpowiedzialny
  Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych (Datenschutzrecht) jest TROTEC® GmbH (patrz: "Dane firmy") w rozumieniu Art. 4 nr 4 Rozporządzenia UE 2016/679 („DSGVO“). Osobą kontaktową w kwestiach ochrony danych osobowych jest pan Joachim Ludwig. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie wykorzystywania Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz skorzystać z opisanych tutaj środków odwoławczych, to wypełnij formularz kontaktowy formularz kontaktowy. Możliwe jest oczywiście skorzystanie z oferty TROTEC® bez konieczności podawania własnych danych osobowych. W takim wypadku pobierane są tylko dane logowania, czyli bez takich informacji jak np.: nazwa dostawcy Internetu, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, adres strony z której nastąpiły odwiedziny strony sklepu, czy też nazwa pobranego i wyświetlonego pliku. Te dane logowania nie wskazują w jakikolwiek sposób na konkretną osobę. Są one wykorzystywane wyłącznie dla udoskonalenia oferty naszego sklepu.

 2. Korzystanie nie jest równoznaczne ze zgodą
  Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych są obecnie obowiązujące przepisy, w szczególności niemiecka Federalna ustawa o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz) oraz niemiecka Ustawa o mediach elektronicznych (Telemediengesetz). Ilekroć pobrane zostaną dane w celu, który wedle powyższych uregulowań prawnych wymaga zgody użytkownika, to użytkownik jest każdorazowo wyraźnie pytany o taką zgodę. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję OWH załączone do umowy oraz zapisywanie mojego adresu IP” oraz wysłanie formularza zamówienia. Ponadto zawsze istnieje możliwość cofnięcia zgody ze skutkiem na przyszłość oraz/lub sprzeciwienia się wykorzystaniu danych osobowych w przyszłości. Sama rejestracja, korzystanie z funkcji sklepu internetowego lub przyjęcie do wiadomości niniejszych informacji nie zastępuje konieczności wyraźnego oświadczenia o zgodzie na wspomniane powyżej czynności.

 3. Wykorzystanie danych osobowych
  Poniżej opisano w skrócie możliwość korzystania z Twoich danych. Jeżeli do przeglądania strony używasz przeglądarki wzgl. aplikacji na mobilnym urządzeniu końcowym, pobieramy wyłącznie dane osobowe, które Twoja przeglądarka lub mobilne urządzenie końcowe przekazują nam automatycznie, aby umożliwić Ci korzystanie ze strony wzgl. aplikacji oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo. Mogą to być w szczególności

  • Twój adres IP,
  • treść, data i godzina zapytania,
  • strona internetowa, z której zostało przekazane zapytanie,
  • zażądana strona,
  • przekazana ilość danych,
  • używany rodzaj przeglądarki
  • Twój system operacyjny,
  • język i wersja oprogramowania przeglądarki,
  • Twój dostawca usługi Internetu.

  Przetwarzanie tych danych służy

  • zapewnieniu sprawnego połączenia ze stroną internetową,
  • wyświetlaniu naszego serwisu i produktów,
  • użyteczności naszych usług,
  • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu jak i
  • dalszym celom administracyjnym.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Nasze uzasadnione interesy wynikają z wcześniej wymienionych celów pobierania danych.

  1. Pobieranie danych
   Dane osobowe pobierane są podczas zainicjowania procesu zamówienia w sklepie internetowym, przy zakładaniu konta klienta lub wskutek zapisania się do newslettera. Pobierane są wtedy dane osobowe oraz dane konieczne do realizacji wyżej wymienionych procesów. Obowiązkowe jest podanie tylko tych danych, które są konieczne, aby mógł powstać stosunek umowny. Jeśli Klient korzysta ponownie z funkcji zarejestrowanego użytkownika, to TROTEC® pobiera i zapisuje automatycznie w logach serwera informacje techniczne, które przekazywane są przez przeglądarkę użytkownika. Odnosi się to w szczególności do adresu IP komputera użytkownika, jak i również danych zapisanych w ciasteczkach (vide punkt "Cookies") oraz odnoszących się do odwiedzonych podstron sklepu.

  2. Przetwarzanie i wykorzysywanie danych
   TROTEC® wykorzystuje pobrane dane do czterech głównych celów, przy czym nie wszystkie dane wykorzystywane są do każdego z tych punktów:
   1. Dane odnośnie konta klienta, odnoszące się do osoby użytkownika i jego adresu (dane rejestracji) są wykorzystywane do nawiązania i realizacji stosunku prawnego (realizacji zamówienia) między Trotec a użytkownikiem.
   2. Dane odnoszące się do korzystania z poszczególnych ofert (dane użytkowania sklepu) wykorzystywane są w celach technicznych, do realizacji możliwości korzystania z funkcji sklepu (ułatwiają zamawianie produktów). Dlatego może zdarzyć się sytuacja, że do celów rozrachunkowych zostaną użyte dane korzystania z różnych ofert.
   3. Jeśli użytkownik wyraźnie nie zgodził się na dalsze wykorzystanie (konto Klienta) jego danych osobowych, to wraz z całkowitą realizacją umowy oraz po zapłacie całej ceny zakupu dane użytkownika są blokowane przed możliwością dalszego ich wykorzystania, a po upływie terminów obowiązkowego ich przechowywania dla celów podatkowych i bilansowych są usuwane.
   4. Po zapisaniu się do newslettera adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany do pewnych celów reklamowych, aż do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

  3. Przekazywanie danych osobom trzecim
   TROTEC® przekazuje dane użytkowników osobom trzecim tylko i wyłącznie, gdy:
   1. Przekazanie danych konieczne jest do rozliczenia zamówienia, w szczególności gdy osoba trzecia potrzebuje tych danych do realizacji stosunku umownego (jak chociażby instytucje wydające karty kredytowe lub dostawcy przesyłek, przy czym przekazywane są tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi).
   2. W indywidualnych przypadkach oraz w granicach przewidzianych przez prawo dane odnoszące się do konkretnych osób są przekazywane osobom trzecim, które uprawnione są do sprawdzenia ważności podanych przez użytkownika danych (jak np.: dane karty kredytowej, dane rachunku bankowego itd.) oraz jego wiarygodności kredytowej. Dane przekazywane są wyłącznie do konkretnych, koniecznych dla realizacji stosunku umownego, miejsc. Chodzi w tym przypadku między innymi o bank oraz następujące, współpracujące z firmą TROTEC® podmioty:

    Firmy kontrolujące karty kredytowe
    B+S Card Service GmbH
    Lyoner Straße 9
    D-60528 Frankfurt/Main

    Firmy logistyczne
    Dodatkowo w celu wykonania swoich zadań oraz na podstawie powszechnie stosowanych przepisów instytucje państwowe mogą od nas wymagać podania określonych informacji lub danych, np. na potrzeby ścigania karnego.
    Dodatkowo w celu wykonania swoich zadań oraz na podstawie powszechnie stosowanych przepisów instytucje państwowe mogą od nas wymagać podania określonych informacji lub danych, np. na potrzeby ścigania karnego.
    Jeśli dane osobowe przekazujemy poza państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, upewniamy się, że odbiorca danych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych w rozumieniu Art. 45 DSGVO. W razie nieposiadania decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony TROTEC® będzie zwracał uwagę na przedłożenie przez odbiorcę danych stosownych gwarancji w rozumieniu Art. 46 DSGVO oraz stosowaniu w szczególności aktualnie obowiązujących wersji wzorów umów Unii Europejskiej w przekazywaniu danych za granicę wewnątrz UE. Podczas przekazywaniu danych do USA TROTEC® będzie dążył do tego, aby zobligować odbiorcę do przestrzegania zasad Privacy Shields (tj. do uznania podstawowych standardów posługiwania się danymi osobowymi).

  4. Usunięcie danych
   Dane osobowe są usuwane, o ile nie są już potrzebne do wyżej wymienionych czynności oraz w celu rozliczenia zamówienia. Należy pamiętać, że przed każdorazowym usunięciem danych są one najpierw blokowane, a dopiero potem z pewnym opóźnieniem usuwane. W ten sposób zapobiegamy nieplanowanemu usunięciu danych oraz umyślnym działaniom na szkodę. Ze względów technicznych dane są kopiowane i zapisywane jako kopie bezpieczeństwa (backup danych). Te kopie są również usuwane z zachowaniem wyżej wspomnianego opóźnienia czasowego. Dodatkowo istnieje ustawowy obowiązek przechowywania przez określony czas w celach bilansowych oraz podatkowych niektórych danych odnośnie zrealizowanych transakcji.

 5. Przetwarzanie danych do korzystania z naszych ofert
  Jeśli zamierzasz korzystać z naszego serwisu i produktów, możesz w dowolnym momencie zostać poproszony o podanie nam danych osobowych takich jak

  • Twojego imienia i nazwiska,
  • Twojej daty urodzenia,
  • Twojego adresu,
  • Twojego adresu e-mailowego,
  • Twojego numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz
  • informacji odnośnie karty kredytowej.


  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do następujących celów i są do nich wymagane:
  1. zgodnie z Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO do wykonania wynikających z umowy obowiązków wzgl. do przeprowadzenia przedumownych kroków: do przetworzenia Twoich zleceń – między innymi do kontroli Twojej tożsamości, do przetworzenia Twoich płatności oraz ażeby móc Ci zaoferować serwis klienta, do korespondencji z Tobą, do realizacji wymogów przez Ciebie lub przez nas, do zapewnienia technicznej administracji naszej strony internetowej oraz do zarządzania naszymi danymi klientów;
  2. zgodnie z Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. c DSGVO do wykonania wynikających z umowy obowiązków jak i ze względu na ustawowe wytyczne: do wysyłki Tobie ważnych wiadomości e-mailowych odnośnie korzystania ze strony internetowej, oferowanych produktów i usług, aktualnych informacji o problemach technicznych oraz sprawach związanych z naszymi obowiązkami ustawowymi lub regulacyjnymi; oraz
  3. zgodnie z Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO ze względu na ustawowe wytyczne lub zgodnie z Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO w interesie publicznym: aby chronić Ciebie i nas (włącznie z naszymi powiązanymi przedsiębiorstwami) przed oszustwem jak i do celów kontroli tożsamości i wieku.


 6. Korzystanie z formularza kontaktowego
  Skontaktować z nami możesz się poprzez dostępny na stronie internetowej formularz. Do skorzystania z niego konieczne jest podanie ważnego adresu e-mailowego, dalsze dane są dobrowolne. Przetwarzanie tych danych służy do nawiązania kontaktu z nami i zgodnie z Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO przebiega na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 7. Cookies
  TROTEC® na stronie internetowej korzysta z tzw. „Cookies“. Są to niewielkie pliki z informacjami tekstowymi, które podczas przeglądania oferty zostają umieszczone na Twoim dysku twardym. W cookie zostają umieszczone informacje, które są powiązane z używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że poprzez to otrzymamy bezpośrednio informacje o Twojej tożsamości.
  Korzystanie z cookies pozwala nam m.in. na dostosowanie nawigacji i poruszania się po stronie internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika. Cookies są nam potrzebne, aby po Twoim udanym zalogowaniu móc zidentyfikować i zautoryzować łączny czas Twoich odwiedzin. Cookies te po zamknięciu przeglądarki zostają automatycznie usunięte z Twego dysku twardego (cookies sesyjne).

  Oprócz tego korzystamy także z cookies, które na pewien czas pozostają na Twoim dysku twardym (cookies trwałe). Cookies te ułatwią Tobie korzystanie z naszej strony internetowej, serwisu i produktów, poprzez przykładowo takie zapisanie określonych wejść i ustawień, abyś nie musiał ich stale powtarzać. Oprócz tego cookies te umożliwiają nam statystyczny ogląd korzystania ze strony internetowej, służą one optymalizacji naszej oferty oraz temu, aby jej funkcjonalność oraz nasze oferty spersonalizować dla Ciebie (patrz także cyfra VII niniejszego oświadczenia). Cookies trwałe zapisywane są na Twoim dysku twardym i, po ustalonym upływie czasu, który w zależności od cookie może się różnić, zostaną przez przeglądarkę usunięte. Stosowane mogą być także cookies dostarczane przez osoby trzecie (Third Party Cookies), ponieważ korzystamy z usług partnerów reklamowych, którzy pomagają nam ofertę internetową i strony internetowe uczynić jeszcze bardziej interesującymi (patrz także cyfra VII niniejszego oświadczenia).
  Dane przetwarzane przez cookies są konieczne do wymienionych celów służących zapewnieniu uzasadnionych interesów naszych jak i osób trzecich wg Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
  O stosowaniu cookies informujemy Cię podczas (pierwszej) wizyty na naszej stronie internetowej wzgl. aplikacji. W każdej chwili masz możliwość rezygnacji z cookies ze skutkiem na przyszłość poprzez usunięcie cookies oraz wybranie rezygnacji z cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Poza tym możesz ustawić w przeglądarce informowanie o przyjmowaniu cookies i tylko w pojedynczych przypadkach zezwalać na przyjmowanie cookies dla określonych sytuacji lub je całkowicie wyłączyć, a także aktywowować automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki. W takim przypadku nie będziesz mógł ewentualnie skorzystać z wszystkich zalet naszych usług. Instrukcję do przeprowadzenia tego typu zmian znajdziesz pod www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Cookies ułatwiają korzystanie z ofert TROTEC®. Zapisywaniu cookies na Twoim dysku twardym możesz ponadto zapobiec wybierając w ustawieniach przeglądarki „brak akceptacji cookies”. Swoją przeglądarkę możesz także ustawić w ten sposób, aby przed użyciem cookies wystosowała zapytanie, czy wyrażasz zgodę. Oprócz tego użyte już wcześniej cookies możesz w dowolnym momencie usunąć. Jak to wygląda w szczegółach, dowiesz się w instrukcji wydawcy swojej przeglądarki.

 8. Prawo do informacji
  Użytkownik posiada prawo do bezpłatnego otrzymania informacji od firmy TROTEC® na temat danych zapisanych w odniesieniu do jego osoby. Ponadto zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili, z poziomu konta klienta zmienić, zablokować albo usunąć swoje dane. Należy jednakże pamiętać, że dane zapisane w trybie offline zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy nie będą już potrzebne w celach realizacji stosunku umownego. Klienci niezarejestrowani, którzy nie posiadają konta klienta proszeni są o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy . Jeśli życzysz sobie, abyśmy usunęli całkowicie Twoje konto klienta, kliknij tutaj (porównaj z punktem "Usunięcie danych").
  Zgodnie z Art. 15 DSGVO masz w każdej chwili prawo do informacji o zapisanych u nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach, w których zapisano Twoje dane, kategoriach odbiorców tych danych, planowanym czasie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięciu, ograniczeniu rozpowszechniania lub odstąpieniu, istnieniu prawa do skargi w organie nadzorczym, pochodzeniu Twoich danych, o ile nie zostały przekazane przez Ciebie oraz o istnieniu zautomatyzowanego podjęcia decyzji, w tym profilowania, oraz wzgl. dostateczne informacje nt. ich szczegółów.
  Oprócz tego zgodnie z Art. 16 DSGVO możesz zażądać sprostowania nieprawidłowych danych oraz wg Art. 17 DSGVO usunięcia danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne do realizacji prawa do swobodnego wypowiadania się i informacji, do wykonywania zobowiązań prawnych, z powodów interesu publicznego lub dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
  Poza tym zgodnie z Art. 18 DSGVO masz prawo zażądać zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile poprawność tych danych została przez Ciebie zakwestionowana, przetwarzanie nie jest zgodne z prawem, odmawiasz jednak ich usunięcia a my tych danych już nie potrzebujemy, natomiast Ty potrzebujesz ich do celów dochodzeniowych, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli zgodnie z Art. 21 DSGVO złożyłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 9. Newsletter i reklama / wycofanie oświadczenia zgody
  Za Twoją zgodą, którą możesz wyrazić w ramach rejestracji na naszej stronie internetowej, będziemy dostarczali Tobie drogą e-mailową lub telefoniczną newsletter wzgl. materiał marketingowy o naszych produktach i usługach lub produktach i usługach naszych powiązanych przedsiębiorstw, które w naszym mniemaniu mogą być dla Ciebie interesujące.
  Wykorzystywaniu Twoich danych do celów bezpośredniej reklamy ze skutkiem na przyszłość możesz w dowolnym momencie się sprzeciwić oraz cofnąć subskrypcję newslettera poprzez kliknięcie na odpowiedni link dostarczany w każdym newsletterze lub poinformować nas o tym zamiarze poprzez https://www.trotec24.com/formular/contact.html.
  Zastrzegamy sobie, także bez wyrażonej przez Ciebie zgody, wysyłanie drogą e-mailową ofert produktów lub usług, które podobne są do wcześniej przez Ciebie nabytych. Masz prawo w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach reklamowych poprzez link https://www.trotec24.com/formular/contact.html lub poprzez odpowiedni link w naszym newsletterze, bez ponoszenia za to innych kosztów przekazywania oprócz kosztów taryfy operatora.
  Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych do celów wysyłki newslettera stanowi Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a bzw. lit. f DSGVO.

 10. Bezpieczeństwo danych
  TROTEC® dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych użytkownika przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione oraz przed ich nadużyciem i zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych użytkowników mają tylko uprawnieni pracownicy, którzy wykorzystują te informacje w celu należytego wykonywania swoich obowiązków oraz w celu dostarczenia użytkownikom możliwie najlepszej oferty oraz produktów Trotec. Szczególnie chronione dane przesyłane są do TROTEC® jako zaszyfrowane poprzez protokół SSL. Zarejestrowany użytkownik otrzyma dostęp do swojego konta klienta po wpisaniu w formularzu logowania swojej nazwy użytkownika oraz hasła. Z tego względu należy traktować te dane dostępowe jako poufne i nie udostępniać ich osobom trzecim. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, aby po każdej zarejestrowanej wizycie i skorzystaniu z oferty TROTEC®, a jeszcze przed otwarciem nowej strony internetowej, zamknąć okno swojej przeglądarki. Należy tak postąpić w szczególności, gdy komputer jest współużytkowany z innymi osobami, gdy inne osoby mogą mieć do niego dostęp lub gdy użytkownik korzysta z publicznego dostępu do sieci Internet.

 11. Okres przechowywania
  Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, na ile jest to potrzebne do osiągnięcia danego celu ich posiadania. Ostatecznie Twoje dane zostaną przez nas usunięte, za wyjątkiem, jeśli wg Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO ze względu na prawo podatkowe, handlowe lub inny ustawowy obowiązek przechowywania lub dokumentacji zobowiązani jesteśmy do ich dłuższego przechowywania lub zgodę na ich przechowywanie wg Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO otrzymaliśmy od Ciebie.

 12. Usługi analityczne
  Stosowane obecnie usługi analityczne:

  Google Analytics
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA


  Jeśli wyraziłeś zgodę, na tej stronie internetowej stosowany będzie Google Analytics, internetowa usługa analityczna Google Inc. Korzystanie obejmuje rodzaj operacyjny „Universal Analytics“. Poprzez to możliwa jest analiza danych, posiedzeń i interakcji wielu urządzeń i przyporządkowanie ich do spseudonimizowanego User-ID. W ten sposób można analizować aktywność użytkownika bez względu na urządzenie.
  Google Analytics korzysta z tzw. „cookies“, plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Otrzymane w ten sposób informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej zostają z reguły przenoszone i zapisywane na serwerze Google w USA. W przypadku aktywowania na tej stronie internetowej anonimizacji IP Google dokona jednak uprzedniego skrócenia Twojego adresu IP wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego powiązanych umową. Tylko w wyjątkowych przypadkach przekazany zostanie pełen adres IP do serweru Google w USA i tam skrócony. Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics rozszerzony został o anonimizowanie IP, aby zagwarantować zanonimizowane zestawienie adresów IP (tzw. IP-Masking). Przekazany przez przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Więcej informacji odnośnie warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz pod https://www.google.com/analytics/terms/de.html wzgl. pod https://policies.google.com/?hl=de.

  Cele przetwarzania
  Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji do analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, aby tworzyć raporty o aktywności na stronie internetowej oraz dostarczyć operatorowi strony internetowej kolejnych usług powiązanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz z Internetu.
  Podstawa prawna
  Podstawę prawną do zastosowania Google Analytics stanowi Twoja zgoda zgodnie z https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/.
  Odbiorcy / kategorie odbiorców
  Odbiorcą pozyskanych danych jest Google.com.
  Przekazywanie do państw trzecich
  Dane osobowe zostają przekazywane do USA z uwzględnieniem EU-US Privacy Shield na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony Komisji Europejskiej. Certyfikat możesz zobaczyć
  tutaj.
  Okres przechowywania danych
  Przesyłane przez nas dane i połączone z cookies, rozpoznawaniem użytkownika (np. User-ID) lub ID reklamowym zostają usunięte automatycznie po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania upłynął, następuje automatycznie raz w miesiącu.
  Prawa użytkownika
  Od Twojej zgody możesz odstąpić w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, poprzez odpowiednie ustawienie w Twoim oprogramowaniu przeglądarki zapobiegające zapisywaniu cookies. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku możesz nie mieć pełnej możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

  Oprócz tego możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu skierowanych do Google danych utworzonych przez cookie oraz wynikających z korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (wraz z Twoim adresem IP) poprzez załadowanie i instalację rozszerzenia przeglądarki Browser-Add-on. Cookies Opt-Out zapobiegają przyszłemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics z różnych urządzeń, musisz zainstalować Opt-Out we wszystkich używanych systemach. Po kliknięciu na link zostanie utworzone Cookie Opt-Out: deaktywacja Google Analytics.
  Zapisywaniu cookies możesz zapobiec także poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu Twojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku możesz nie mieć pełnej możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony internetowej.
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
  Oświadczenie o ochronie danych Google Analytics


 13. Korzystanie z wtyczek
  W ofercie internetowej firmy TROTEC® stosowane są także tzw. wtyczki. W przypadku przeglądania stron internetowych TROTEC® posiadających wtyczkę zostanie utworzone połączenie z danym dostawcą wtyczki i przez wiadomość przekazaną przeglądarce wtyczka zostanie wywołana. W ten sposób do serwera dostawcy wtyczki zostanie przekazane, które z naszych stron odwiedzałeś. Jeśli u dostawcy wtyczki widniejesz jako zarejestrowany członek, istnieje możliwość przyporządkowania tych informacji do indywidualnego konta użytkownika. Podczas korzystania z funkcji wtyczki (np. kliknięcie buttonu, oddanie komentarza) również te informacje mogą zostać przyporządkowane do Twojego konta użytkownika, czemu możesz zapobiec poprzez wylogowanie przed korzystaniem z wtyczki.

  Więcej szczegółów odnośnie pobieranych danych i możliwości zapobieżenia ich pobierania oraz korzystania z nich a także możliwości chronienia Twojej sfery prywatnej znajduje się w oświadczeniu ochrony danych danego dostawcy, które można zobaczyć bezpośrednio przez wskazane olinkowanie.

  Stosowane obecnie usługi wtyczek i inne usługi:

  facebook.com
  Facebook Inc.,
  1601 S. California Ave,
  Palo Alto, CA 94304, USA
  Oświadczenie o ochronie danych Facebooka

  Google+
  Google Inc.,
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA
  Oświadczenie o ochronie danych google+

  Youtube
  YouTube LLC
  901 Cherry Avenue
  San Bruno
  CA 94066, USA
  Obowiązuje oświadczenie o ochronie danych Google‘a

  Twitter
  Twitter, Inc.
  1355 Market Street, Suite 900
  San Francisco
  CA 94103, USA
  Wytyczne o ochronie danych Twittera

  Instagram
  Instagram LLC
  Reprezentanci: Kevin Systrom i Mike Krieger
  1601 Willow Rd
  Menlo Park
  CA 94025, USA
  Oświadczenie o ochronie danych Instagramu

  Pinterest
  Pinterest Europe Ltd.
  Palmerston House, 2nd Floor
  Fenian Street
  Dublin 2, Ireland
  Oświadczenie o ochronie danych Pinterestu

  rapidmail
  rapidmail GmbH
  Augustinerplatz 2
  79098 Freiburg i.Br.
  Deutschland
  Oświadczenie o ochronie danych rapidmaila


 14. TROTEC® w niektórych ofertach stosuje system kuponowy firmy Sovendus GmbH
  Podczas wyboru interesującej Cię aktualnie oferty kuponowej Trotec przekazuje podmiotowi Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus), w formie spseudonimizowanej i zaszyfrowanej, wartość hash Twojego adresu e-mailowego i adresu IP (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Spseudonimizowana wartość hash adresu e-mailowego zostaje użyta do uwzględnienia istniejącego ewentualnie sprzeciwu wobec otrzymywania reklamy od Sovendusa (Art. 21 Abs. 3, Art. 6 Abs. 1 c DSGVO). Adresu IP Sovendus używa wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem danych i z reguły po siedmiu dniach zostaje on zanonimizowany (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Oprócz tego do celów rozliczeniowych przekazujemy Sovendusowi w formie spseudonimizowanej numer zamówienia, wartość zamówienia z walutą, sesję ID, kod kuponowy oraz znacznik czasu (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Jeśli jesteś zainteresowany ofertą kuponową Sovendusa, do posiadanego adresu e-mailowego nie został złożony sprzeciw, a kliknięcie nastąpi na wyświetlony wówczas baner kuponowy, to do przygotowania kuponu Sovendusowi zostaną przekazane zaszyfrowane przez nas zwrot, imię i nazwisko oraz adres e-mailowy (Art. 6 Abs. 1 b, f DSGVO).

  Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Sovendus znajduje się w materiale ochrony danych online pod https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 15. TROTEC® w niektórych ofertach stosuje korzystne oferty firmy Sovendus GmbH
  Podczas wyboru interesującej Cię regionalnie korzystnej oferty kuponowej Trotec przekazuje podmiotowi Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus), w formie spseudonimizowanej i zaszyfrowanej, zwrot, rok urodzenia, kraj, kod pocztowy, wartość hash Twojego adresu e-mailowego i adresu IP (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Spseudonimizowana wartość hash adresu e-mailowego zostaje użyta do uwzględnienia istniejącego ewentualnie sprzeciwu wobec otrzymywania reklamy od Sovendusa (Art. 21 Abs. 3, Art. 6 Abs. 1 c DSGVO). Adresu IP Sovendus używa wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem danych i z reguły po siedmiu dniach zostaje on zanonimizowany (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO).

  Po kliknięciu na korzystną ofertę Sovendusowi przekazane zostają zaszyfrowane przez nas Twoje imię i nazwisko, dane adresowe oraz adres e-mailowy, w celu przygotowania spersonalizowanej korzystnej oferty u dostawcy produktu (Art. 6 Abs. 1 b, f DSGVO).

  Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Sovendus znajduje się w materiale ochrony danych online pod https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Oprócz tego zastosowanie mają oczywiście ustawowe regulacje ochrony danych, des Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o telemediach. Zapoznać z nimi można się poprzez kliknięcie na tekst.

Stan na maj 2018 r.
Zamówienia na firmę: tutaj
 

Obsługa Klienta:

pon. - czw.: 8:00 - 17:30,

pt.: 8:00 - 17:00


Sklep internetowy:

+48 22 307 53 62

E-mail:

online-pl@trotec.com
Obsługa firm – oddział w Podolszynie Nowym:

+48 22 307 53 60

E-mail:

info-pl@trotec.com


Adres:

Trotec Sp. z o.o. Sp.K

ul. Olszynowa 9, Podolszyn Nowy

05-090 Raszyn